قطعات آیفون بر اساس مدل

دستگاه مورد نظرتان را جهت خرید قطعات گوشی انتخاب نمائید. 

iPhone 4 series

قطعات ایفون 4 اس قطعات یدکی آیفون 4 

iPhone 5 series

قطعات ایفون 5s قطعات یدکی آیفون 5 سیقطعات یدکی آیفون 5

iPhone 6 series

قطعات ایفون 6s پلاس قطعات یدکی آیفون 6 پلاسقطعات یدکی آیفون 6s قطعات یدکی آیفون 6

iPhone 7 series

قطعات ایفون 7 پلاس قطعات یدکی آیفون 7

iPhone 8 series

قطعات ایفون 8 پلاس قطعات یدکی آیفون 8

iPhone SE series

لیست قیمت قطعات آیفون اس ای 2016 لیست قیمت قطعات آیفون se 2021

iPhone x series

قطعات ایفون xs max قطعات یدکی آیفون xsقطعات یدکی آیفون xr قطعات یدکی آیفون x

iPhone 11 series

قطعات یدکی آیفون 11 پرومکسقطعات یدکی آیفون 11 پرو

iPhone 12 series

قطعات ایفون 12 پرو مکس قطعات یدکی آیفون 12 پرو قطعات یدکی آیفون 12 قطعات یدکی آیفون 12 مینی

دستگاه مورد نظرتان را جهت خرید قطعات گوشی انتخاب نمائید. 

iPhone 4 series

قطعات ایفون 4 اس قطعات یدکی آیفون 4 

iPhone 5 series

قطعات ایفون 5s قطعات یدکی آیفون 5 سیقطعات یدکی آیفون 5

iPhone 6 series

قطعات ایفون 6s پلاس قطعات یدکی آیفون 6 پلاسقطعات یدکی آیفون 6s قطعات یدکی آیفون 6

iPhone 7 series

قطعات ایفون 7 پلاس قطعات یدکی آیفون 7

iPhone 8 series

قطعات ایفون 8 پلاس قطعات یدکی آیفون 8

iPhone SE series

لیست قیمت قطعات آیفون اس ای 2016 لیست قیمت قطعات آیفون se 2021

iPhone x series

قطعات ایفون xs max قطعات یدکی آیفون xsقطعات یدکی آیفون xr قطعات یدکی آیفون x

iPhone 11 series

قطعات یدکی آیفون 11 پرومکسقطعات یدکی آیفون 11 پرو

iPhone 12 series

قطعات ایفون 12 پرو مکس قطعات یدکی آیفون 12 پرو قطعات یدکی آیفون 12 قطعات یدکی آیفون 12 مینی

بیشتر

لیست قیمت قطعات آیفون بر اساس مدل 

جستجوی پیشرفته